เที่ยวแคนาดา   8  วัน
โดยสายการบิน  Air Canada

วันแรก                กรุงเทพฯ – โตรอนโต้ – (D)

วันที่สอง                City tour ชมตึก Gooderham Flatiron Building - ผ่านทางสวยงาม (Skywalk) - ชม CN.Tower หอคอยที่สูงที่สุดของโลก - Old City Hall , New City Hall - Nathan Phillips Square - ช๊อปปิ้งที่ Eaton Center – (B/L/D)

วันที่สาม                เข้าเมืองหลวง Ottawa city - ชมความงามริมแม่น้ำ Ottawa – เที่ยวชม Ridean canal - ชมความหรูหราของ โรงแรม FairMont Chareau Laurier - ตลาด Byward - (B/L/D)

วันที่สี่                 เมือง Montreal city - ชม ความงามของ Notre Dame - (B/L/D)

วันที่ห้า                เมือง “Quebec city” - ชมความสดชื่นริมฝั่งแม่น้ำ Lawrance - (B/L/D)

วันที่หก                Toronto city - (B/L/D)

วันที่เจ็ด                เมือง Niagara city - น้ำตก Niagara Falls - นมัสการเจ้าอาวาสและพระไทย ที่ วัดราชธรรมวิริยาราม 2 วัดไทย ที่น้ำตกไนแอการ่า - (B/L/D)

วันที่แปด                โตรอนโต้ - กรุงเทพฯ