SYDNEY – CANBERRA – MELBOURNE
DAYS 3 NIGHTS
เดินทางโดยสายการบินไทย

วันแรก                  กรุงเทพ ฯ – ซิดนีย์

วันที่สอง               ซิดนีย์ -ชมหาดบอนได (BONDI BEACH) - ชมสะพานฮาร์เบอร์บริดจ์ -ล่องเรือชมความงามของอ่าวซิดนีย์ ผ่านชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ -ล่องเรือ  CAPTAIN COOK   - (L/D)

วันที่สาม                ซิดนีย์  - KOALA PARK - วนอุทยานแห่งชาติ BLUE MOUNTAIN- THREE SISTERS VALLEY-รถรางสายชมทิวทัศน์ (SCENIC RAILWAY)   - (B/L/D)

วันที่สี่                    แคนเบอร์ร่า – น้ำพุกัปตันคุ้กในทะเลสาบเบอร์ลีย์กริฟฟิน- ชม AUSTRALIAN WAR MEMORIAL - เมลเบิร์น - (B/L/D)

วันที่ห้า                 เมลเบิร์น -ชม MELBOURNE CENTER อาคารกระจก 20 ชั้น – ชมสวนสาธารณะฟริตซ์รอยด์ - ตึกที่ทำการรัฐสภา โบสถ์เซนต์แพท  ทริค- เขตอนุรักษ์ธรรมชาติ โคอาล่า แมวน้ำ และนกเพนกวิน -  (B/L/D)

วันที่หก                  เมลเบิร์น   -  กรุงเทพ ฯ