ออสเตรเลียตะวันตก เพิร์ธ - พินนาเคิล 4 วัน
เดินทางโดยสายการบินไทย

วันแรก                   กรุงเทพฯ – เพิร์ธ

วันที่สอง                เพิร์ธ – City tour - ท่าเรือถนนบาร์แร็ก เพื่อล่องเรือแม่น้ำสวอน  - ทะเลสาบมองเกอร์ ชื่นชมกับธรรมชาติของหงส์ดำ – เดินเล่นชมเมือง Late Night Shopping  - (B/L/D)

วันที่สาม                อุทยานแห่งชาติยันเชพ (YANCHEP NATIONAL PARK)  – SAND DUNES นั่งรถ 4 WD ท่องเนินทรายมหัศจรรย์ - อุทยานแห่งชาตินัมบุง (NAMBUNG NATIONAL PARK) – ทะเลทรายพินนาเคิล - (B/L/D)

วันที่สี่                      เพิร์ธ - สวนผลไม้ – ไร่ไวน์ - แหล่งผลิตไวน์ชั้นนำ Houghton Winery ทัมบูลกัมฟาร์ม – เดินช้อปปิ้ง อาทิเช่น ห้างเมเยอร์ ดาวทาวน์ดิวตี้ฟรี เป็นต้น กรุงเทพฯ – (L/D)