SYDNEY – CANBERRA 5  DAYS 
โดยสายการบิน   BRITISH AIRWAYS

วันแรก                    กรุงเทพ ฯ – ซิดนีย์

วันที่สอง                ซิดนีย์  -  KOALA PARK- วนอุทยานแห่งชาติ BLUE MOUNTAIN-  THREE SISTERS VALLEY- รถรางสายชมทิวทัศน์  (SCENIC RAILWAY) – แคนเบอร์ร่า – (L/D)

วันที่สาม               กรุงแคนเบอร์ร่า - น้ำพุกัปตันคุ้กในทะเลสาบเบอร์ลีย์กริฟฟิน  - ชม AUSTRALIAN WAR MEMORIAL- ซิดนีย์ – (B/L/D)

วันที่สี่                     ซิดนีย์  -  ชมหาดบอนได ( BONDI BEACH)-ชมสะพานฮาร์เบอร์บริดจ์    THE ROCK  - ย่านการค้า มาร์ตินเพลส  - ล่องเรือชมความงามของอ่าวซิดนิย์ ผ่านชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์  - ล่องเรือ  CAPTAIN COOK  - (B/L/D)

วันที่ห้า                   ซิดนีย์  -ช้อปปิ้งเสื้อผ้าแบรนด์ดัง -กรุงเทพ ฯ - (L)