จอร์แดน – ซีเรีย – ตุรกี 8 วัน
เดินทางโดยสายการบิน
ROYAL JORDANIAN AIRLINES

วันแรก                                   กรุงเทพฯ – เมืองอเล็ปโป

วันที่สอง                               เมืองมรดกโลก อเล็ปโป – ชมป้อมปราการอเล็ปโป (Citadel of Aleppo ) -ชมสุเหร่าห์โอเมยาร์ด  -  เมืองหลวงดามัสกัส - ชมตลาดเครื่องเทศ Spice market – (L/D)

วันที่สาม                               ดามัสกัส – ชมพระราชวังอาเซม  - ชมโบสถ์เซนต์อนาเนีย  - ชมสุเหร่าโอเมยาร์ด   - ตลาดฮามิดิยาห์ พล่าซ่า (Hamidiyah Plaza)  - เมืองโรม้นบอสร่า - เข้าชม Bosra Citadel  ป้อมปราการบอสร่าซึ่ง -  เพทร้า – (B/L/D)

วันที่สี่                                    ชมเมืองเพทร้า – ชมโรงละคร ( Roman Theater)  - ทะเลสาบเดดซี – อัมมาน - (B/L/D)

วันที่ห้า                                  อัมมาน – เมืองอิสตันบูล - ชมพระราชวังทอปกาปึ  (TOPKAPI PALACE)  - (B/L/D)

วันที่หก                                 อิสตันบูล - ชม สุเหร่าสีน้ำเงิน  (BLUE MOSQUE)  - ชม สุเหร่าเซนต์โซเฟีย(Saint Sophia) -         ชมแหล่งเก็บน้ำใต้ดิน “เยเรบาตัน”  - เลือกซื้อของฝากที่ ตลาดสไปซ์ มาร์เกต (SPICE MARKET) - เข้าชมพระราชวังโดลมาบาชเช่ (DOLMABAHCE PALACE)  - ล่องเรือชมช่องแคบฟอสฟอรัส  - ชมการแสดงพื้นเมือง “ระบำหน้าท้อง” ประกอบดนตรีของสาวน้อยตุรกี – (B/L/D)

วันที่เจ็ด                                อิสตันบูล –  “เมืองจำลองตุรกี” MINIATURK  - อัมมาน - (B/L/D)

วันที่แปด                               กรุงเทพฯ