ล่องแม่น้ำไนล์ ชมระบำหน้าท้องอันลือชื่อของอียิปต์
เดินทางกับสายการบิน EGYPTAIR

วันแรก                                   กรุงเทพฯ

วันที่สอง                               กรุงเทพฯ – กรุงไคโร(เมืองหลวงของอียิปต์) - เมืองเมมฟิส -เมืองโบราณซัคคาร่า – มหาปีรามิดกีซ่า – กรุงไคโร – (L/D)

วันที่สาม                               กรุงไคโร - หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย – กรุงไคโร – (B/L/D)

วันที่สี่                                    กรุงไคโร – มหาวิหารอาบูซิมเบล- อัสวาน - เขื่อนยักษ์อัสวาน- เสาหินโอเบลิสก์  - ล่องเรือเฟลุกกะ – (B/L/D)

วันที่ห้า                                  อัสวาน – เมืองคอม ออมโบ- วิหารเอ็ดฟู – เมืองลักซอร์ – (B/L/D)

วันที่หก                                 นครธีปส์ – วิหารฮัตเชพซุต - วิหารลักซอร์ - วิหารคาร์นัค –เมืองไคโร - (B/L/D)

วันที่เจ็ด                                ไคโร - พิพิธภัณฑ์ไคโร - มัมมี่อียิปต์ - ช้อปปิ้งตลาดข่านเอลคาลีลี่- กรุงเทพฯ - (B/L/D)

วันที่แปด                               กรุงเทพฯ