ท่องเที่ยว ทัวร์จอร์แดน 6 วัน
เดินทางโดยสายการบิน
ROYAL JORDANIAN AIRLINES

วันแรก                                   กรุงเทพฯ – อัมมาน

วันที่สอง                               อัมมาน - เมืองจีราช (JERASH CITY) เมืองโบราณยุคกรีก-โรมัน – ชมโรงละครโรมัน – ชมวิหารอาร์ทีมีส - เที่ยวชมปราสาท อัสลุน (AJLUN)  - (B/L/D)

วันที่สาม                               อัมมาน -  เมืองมาดาบา - ดินแดนศักดิ์สิทธิ์เมาท์เนโบ – ทะเลสาบเดดซี - (B/L/D)

วันที่สี่                                    อัมมาน – แกรนด์แคนยอนแห่งจอร์แดน - เมืองเครัค - เมืองเพตรา - (B/L/D)

วันที่ห้า                                  เมืองเพตรา - ปราสาททรายสีชมพู - Al Khazneh - ถนนโคลอนเนด, เสาแท่งโอบิลิสต์ - วิหารเอลเดียร์ – อัมมาน - (B/L/D)

วันที่หก                                 กรุงอัมมาน - กรุงเทพฯ