ฮ่องกง – เซิ่นเจิ้น - ดิสนีย์แลนด์
โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิกฟิก

วันแรก                  กรุงเทพฯ – ฮ่องกง - เขตจิมซ่าซุ่ย ของเกาลูน ย่านการค้าที่มีชื่อเสียง - ถนนนาธาน  - (D)

วันที่สอง                ฮ่องกง -  สู่ ฮ่องกงดีสนีย์แลนด์ – เซิ่นเจิ้น – (B/L)

วันที่สาม               เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าที่ LOWU ARCADE  –  เมืองจำลอง "WINDOW OF THE WORLD" - นำท่านชมโชว์พื้นเมืองในลีลาสมัยใหม่ พร้อมขบวนพาเหรดที่ยิ่งใหญ่ แสงสีตระการตา – (B/L/D)

วันที่สี่                 เซิ่นเจิ้น - ฮ่องกง – กรุงเทพฯ - (B)