ทัวร์ฮ่องกง – เซิ่นเจิ้น – ซัวเถา 4 วัน
เดินทางโดยสายการบิน CHINA AIRLINES

วันแรก                 กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เซิ่นเจิ้น – ตลาดตงเหมิน - (D)

วันที่สอง               เซินเจิ้น – ซัวเถา – เฮียงบู๋ซัว – ไฮตังม่า - (B/ L/ D)

วันที่สาม                ซัวเถา – ไต่ฮงกง – เซิ่นเจิ้น – Spendid of China - Cultural Villege Show – (B/ L/ D)

วันที่สี่                  เซิ่นเจิ้น – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ - (B)