ฮ่องกง – มาเก๊า – เซิ่นเจิ้น
เดินทางโดยสายการบิน HONGKONG EXPRESS

วันแรก                   กรุงเทพฯ-ฮ่องกง- มาเก๊า- อัครสถานแห่งความบันเทิงและคาสิโนแหล่งใหม่ล่าสุดของมาเก๊า The Venetian – (D)

วันที่สอง               วัดเจ้าแม่กวนอิม-เซนาโด้สแควร์ - จูไห่ - ชมการแสดง แสง สี เสียง อันตระการตา  - เซินเจิ้น-หมู่บ้านวัฒนธรรม – (B/L/D)

วันที่สาม               ชมเขตเศรษฐกิจพิเศษเซิ่นเจิ้น-ฮ่องกง - ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย– (B/L/D)

วันที่สี่                    ฮ่องกง – สัมผัสบรรยากาศอันสดชื่นชมตึกสูงระฟ้า -Victoria Peak -รีพัลส์เบย์-กรุงเทพฯ - (B)