อลังการเมืองขอม
กรุงพนมเปญ นครวัด นครธม
โดยสายการบิน AIR ASIA

วันแรก                                   กรุงเทพฯ – พนมเปญ – พระราชวังเขมรินทร์ – พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ – คุกโตลสแลง – (L/D)

วันที่สอง                              พนมเปญ – เสียมเรียบ – โตนเลสาบ – (B/L/D)

วันที่สาม                              บันทายศรี – ปราสาทตาพรม  - ปราสาทบายน -  นครวัด – เขาพนมบาเค็ง - (B/L/D)

วันที่สี่                                   เสียมเรียบ – ศาลหลักเมืองของเสียมเรียบ -บารายตะวันตก -อัครสถานคาสิโน STAR  VEGAS – กรุงเทพฯ - (B/L/D)