พม่า – ย่างกุ้ง – อินทร์แขวน
เดินทางโดยสายการบินเมีย MYANMA AIRWAYS

 วันแรก                      กรุงเทพฯ–ย่างกุ้ง 

วันที่สอง                   ย่างกุ้ง–เมืองหงสาวดี-เจดีย์ชเวมอร์ดอว์-พระราชวังบุเรงนอง-สักการะพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว-คิมปูนแค้มป์ (เชิงเขาไจ้เที่ยว)-สักการะพระธาตุ – (B/L/D)

วันที่สาม                  พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-ภัตตาคารการะเวก+ชมโชว์นาฏศิลป์ - (B/L/D)

วันที่สี่                      ย่างกุ้ง-วัดพระเขี้ยวแก้ว-สักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (KYAUK HTAT GYI) -เจดีย์กาบาเอ-พระนอนเจาทัตยี-เจดีย์ซูเล- (B/L/D)

วันที่ห้า                    ย่างกุ้ง-เมืองสิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตะทาวน์–วัดพระหินอ่อน- กรุงเทพฯ – (B/L)