พม่า - ย่างกุ้ง หงสาวดี
เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA

วันแรก                    กรุงเทพฯ-เมืองย่างกุ้ง-นมัสการพระเจดีย์วัดคาบาเอ-เมืองหงสาวดี -(L/D)

วันที่สอง                 เมืองย่างกุ้ง – เยี่ยมชมเมืองสิเรียม- ชมตลาดสก็อต – ช้อปปิ้งหัตถกรรมพื้นเมืองของพม่า – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – (B/L/D)

วันที่สาม                 เมืองย่างกุ้ง – กรุงเทพฯ - (B)