ทัวร์นิวซีแลนด์ – เกาะเหนือ – เกาะใต้ - ชมฟยอร์ดมิลฟอร์ดซาวน์ 8 วัน
เดินทางโดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES

วันแรก                      กรุงเทพฯ – สิงคโปร์

วันที่สอง                  ไคร้สท์เชิร์ช – ชมเมือง – ทะเลสาบคาโป - (L/ D)

วันที่สาม                 ทะเลสาบคาโป – เม้าท์คุก – ควีนส์ทาวน์ – สกายไลน์กอนโดล่า - (B/ L/ D)

วันที่สี่                      ควีนส์ทาวน์ – มิลฟอร์ดซาวน์ชมฟยอร์ด – ควีนส์ทาวน์ - (B/ L/ D)

วันที่ห้า                    ไคร้สท์เชิร์ช – โอมาราม่า – ไคร้สท์เชิร์ช - (B/ L/ D)

วันที่หก                    ไคร้สท์เชิร์ช – โรโตรัว – ศูนย์วัฒนธรรมเมารี - (B/ L/ D)

วันที่เจ็ด                   โรโตรัว – อะโครโดม – เรนโบว์สปริง – ถ้ำไวโตโม่ – โอ๊คแลนด์ – ชมเมือง – กรุงเทพฯ - (B/ L/ D)

วันที่แปด                  โอ๊คแลนด์ – สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ