นิวซีแลนด์เกาะเหนือ - ใต้ 9 วัน
เดินทางโดยสายการบินไทย

วันแรก                      กรุงเทพฯ – อ๊อคแลนด์

วันที่สอง                   อ๊อคแลนด์ – โรโตรัว – ศูนย์วัฒนธรรมเมารี - บ่อน้ำพุร้อน บ่อโคลนเดือด  - ชมระบำพื้นเมือง – (D)

วันที่สาม                  ล่องเรือทะเลสาบโรโตรัว Lakeland Queen – พาราไดซ์สปิง(Paradise Spring) – ฟาร์มอโกรโดม ชมการแสดงของแกะพันธุ์ต่างๆ– เทาโป – น้ำตกฮูกา (Huga Falls) –เวลลิงตัน – (B/L/D)

วันที่สี่                       เวลลิงตัน – ลงเรือเฟอร์รี่ Inter islander – เมืองพิคตัน เกาะใต้ – เมืองเบลน์เนม - (B/L/D)

วันที่ห้า                    เบลน์เนม – ไคคูร่า – ล่องเรือชมปลาวาฬ – ไคร้สเชิร์ช - ชมเมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ - พิพิธภัณฑ์แคนเทอร์เบอร์รี่ และยอดเขาแคชเมียร์ - (B/L/D)

วันที่หก                    ไคร้สเชิร์ช - ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบปูคากิ –ยอดเขาเม้าท์คุ้ก – ควีนส์ทาวน์ - (B/L/D)

วันที่เจ็ด                   แอร์โร่ว์ทาวน์ - ควีนส์ทาวน์ – ทะเลสาบวาคาทีปู - ล่องเรือกลไฟโบราณ – ช้อปปิ้งเมืองควีนส์ทาวน์ - (B/L/D)

วันที่แปด                 ควีนส์ทาวน์ – โอมาราม่า – เม้าท์คุก - ไคร้สเชิร์ท - ช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึกของนิวซีแลนด์ – (B/L/D)

วันที่เก้า                 ไคร้สเชิร์ท - อ๊อคแลนด์ – กรุงเทพฯ - (B)