ทัวร์นิวซีแลนด์ – ฟอกซ์กลาเซียร์ - ชมปลาวาฬ 8 วัน
เดินทางโดยสายการบินไทย

วันแรก                        กรุงเทพฯ – โอ๊คแลนด์

วันที่สอง                   โอ๊คแลนด์ – ไคร้สท์เชิร์ช - (D)

วันที่สาม                   ไคร้สท์เชิร์ช – ทะเลสาบคาโป – เม้าท์คุก – ควีนส์ทาวน์ - (B/ L/ D)

วันที่สี่                      ควีนส์ทาวน์ – ล่องเรือกลไฟโบราณ – วอเตอร์พีค ฟาร์ม – ควีนส์ทาวน์ – (B/ L/ D)

วันที่ห้า                     ควีนส์ทาวน์ – ทะเลสาบวานากา – ฟอกซ์กลาเซียร์-(B/ L/ D)

วันที่หก                      ฟรานซ์โจเซฟ กลาเซียร์ – โฮกิติกะ – รถไฟทรานซ์อัลไพน์ – ไคร้สท์เชิร์ช –  (B/ L/ D)

วันที่เจ็ด                   ไคร้สท์เชิร์ช – ไคคูร่า – ชมปลาวาฬ - (B/ L/ D)

วันที่แปด                    ไคร้สท์เชิร์ช – โอ๊คแลนด์ – กรุงเทพฯ - (B)