ทัวร์สิงคโปร์  3 วัน 2 คืน
เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA

วันแรก            กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – Night Safari – (L/D)

วันที่สอง         สวนนกจูล่ง-ซิตี้ทัวร์- เกาะเซ็นโตซ่า- กระเช้าลอยฟ้า- พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง- สกายทาวเวอร์- ลูจ –น้ำพุดนตรี – (B/L/D)
 
วันที่สาม         สิงคโปร์- ช้อปปิ้ง- กรุงเทพฯ– (B)