สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน
เดินทางโดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES

วันแรก               กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – ซิตี้ทัวร์- SUNTEC CITY - ล่องเรือ แม่น้ำสิงคโปร์– (D)

วันที่สอง            สวนนกจูล่ง – เกาะเซ็นโตซ่า   (BUTTERFLY PARK&INSECT KINGDOM,CABLE CAR,IMAGE OF SINGAPORE,THE MERLION, SKY TOWER,SENTOSA 4D MAGIX,SENTOSA CINEBLAST,SENTOSA LUGE&SKY RIDE)   –พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง–น้ำพุดนตรี– (B/L/D)

วันที่สาม             สิงคโปร์ –CHINA TOWN –เจ้าแม่กวนอิม- SIM LIM SQURE -SHOPPING ORCHARD –กรุงเทพฯ–(B/L)