ทัวร์สิงคโปร์  3 วัน 2 คืน
เดินทางโดยสายการบิน TIGER AIRWAYS

วันแรก                 กรุงเทพฯ- สิงคโปร์-City tour- Night Safari– (L/D)

วันที่สอง              สวนนกจูล่ง- เกาะเซ็นโตซ่า-กระเช้าลอยฟ้า-พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง-สกายทาวเวอร์ -ลูจ -น้ำพุดนตรี– (B/L/D)
 
วันที่สาม              สิงคโปร์-ช้อปปิ้ง-กรุงเทพฯ– (B)