สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน
เดินทางโดยสายการบินไทย

วันแรก                      กรุงเทพฯ- สิงคโปร์- ซิตี้ทัวร์-SUNTEC CITY- ล่องเรือ แม่น้ำสิงคโปร์–(D)

วันที่สอง                   สวนนกจูล่ง –เกาะเซ็นโตซ่า   (BUTTERFLY PARK&INSECT KINGDOM,CABLE CAR,IMAGE OF SINGAPORE,THE MERLION, SKY TOWER,SENTOSA 4D MAGIX,SENTOSA CINEBLAST,SENTOSA LUGE&SKY RIDE)   –พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง–น้ำพุดนตรี–(B/L/D)

วันที่สาม                   สิงคโปร์ –CHINA TOWN –เจ้าแม่กวนอิม- SIM LIM SQURE -SHOPPING ORCHARD –กรุงเทพฯ– (B/L)