ท่องเที่ยวประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกับทัวร์ต้นตำรับ
เที่ยวครบ ฮานอย-ฮาลอง- เว้- ดานัง-ฮอยอัน-โฮจิมินห์ ๖ วัน ๕ คืน
เดินทางโดยสายการบิน VIETNAM AIRLINES

วันแรก                                   กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-อ่าวฮาลอง - (D)

วันที่สอง                               อ่าวฮาลอง - กรุงฮานอย –ถนน 36 สายเก่า – ชมทะเลสาบคืนดาบ – ข้ามสะพาน -  ชมวัดหงอกเซิน – ระบำตุ๊กตาน้ำ – (B/L/D)

วันที่สาม                               สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์-วัดเจดีย์เสาเดียว-พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์-เมืองดานัง-ฮอยอัน- (B/L/D)

วันที่สี่                                    เมืองเว้-สุสานกษัตริย์ไคดินห์-พระราชวังโบราณ-วัดเจดีย์เทียนหมุ่- (B/L/D)

วันที่ห้า                                  เมืองเว้-นครโฮจิมินห์-วัดเจดีย์เทียนหัว (เจ้าแม่ทับทิม) -โบสถ์นอร์เธอร์ดาม -พิพิธภัณฑ์สงคราม -ล่องแม่น้ำหอม-ตลาดเบนถัน - (B/L/D)

วันที่หก                                 นครโฮจิมินห์- กรุงเทพฯ - (B)