เที่ยวเมืองมรดกโลก
เว้ – ฮอยอัน – ดานัง
เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ

วันแรก                                   กรุงเทพ – มุกดาหาร – นมัสการหลวงพ่อโต – วัดบูรพาภิราม  – (L/D)

วันที่สอง                               มุกดาหาร – ด่านลาวบาว – เมืองดองฮา – เมืองเว้ – (B/L/D)

วันที่สาม                               ล่องเรืองชมแม่น้ำหอม – วัดเทียนมู่ – พระราชวังไดนอย – ดานัง – ฮอยอัน – (B/L/D)

วันที่สี่                                    ฮอยอัน – เมืองโบราณ – พิพิธภัณฑ์จาม – ช้อปปิ้งตลาดดองบา – B/L/D

วันที่ห้า                                  เว้ – ลาว – มุกดาหาร – (B/L/D)

วันที่หก                                 กรุงเทพ