ทัวร์เวียดนาม – ฮานอย – ดาลัท 7 วัน
เดินทางโดยสายการบิน VIETNAM AIRLINES

วันแรก                            กรุงเทพฯ – ฮานอย - (D)

วันที่สอง                         จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านลุงโฮ - ฮาลองเบย์ - (B/ L/ D)

วันที่สาม                        ล่องเรืออ่าวฮาลอง - (B/ L/ D)

วันที่สี่                              ฮานอย – ดาลัท - (B/ L/ D)

วันที่ห้า                            ดาลัท - (B/ L/ D)

วันที่หก                           ดาลัท – โฮจิมินห์ – ชมเมือง – ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน - (B/ L/ D)

วันที่เจ็ด                          โฮจิมินห์ – กรุงเทพฯ - (B)