ซาปา-ฮานอย ๕วัน ๔ คืน
เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA

วันแรก                 สนามบินสุวรรณภูมิ – ฮานอย –ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหง๊อกเซิน ––
หุ่นกระบอกน้ำ – ซาปา (เมืองลาวไค)  – (L/D)

วันที่สอง             ซาปา – ภูเขาฉามรอง – ตลาดรัก – หมู่บ้านเจาเผ่าม้ง – (B/L/D)

วันที่สาม             หมู่บ้านตาบิน – ตลาดซาปา – ลาวไค – ตลาด COC LEU  - ฮานอย – (B/L/D)

วันที่สี่                   กรุงฮานอย –จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – ตึกทำเนียบประธานาธิบดี –พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – เจดีย์เสาเดียว – วิหารวรรณกรรม – พิพิธภัณฑ์สงคราม- ช้อปปิ้ง ถนน 36 สายเก่า – (B/L/D)

วันที่ห้า                 นิงห์บิงห์  - กรุงเทพ  – (B/L)