ทัวร์เวียดนาม – ฮานอย – ซาปา 5 วัน
เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA

วันแรก                  กรุงเทพฯ – ฮานอย – ลาวไก - (L, D)

วันที่สอง                ลาวไก – ซาปา – Cat Cat Villege - (B/ L/ D)

วันที่สาม                ซาปา – Silver Water Fall – Tram Ton Pass – Taphin Villege - (B/ L/ D)

วันที่สี่                      ซาปา – Bacha Market – ลาวไก - (B/ L/ D)

วันที่ห้า                   ฮานอย - กรุงเทพฯ- (B/ L/ D)