ฮานอย-ฮาลอง ๔ วัน ๓ คืน
เดินทางโดยสายการบิน VIETNAM AIRLINES

วันแรก                                   สนามบินสุวรรณภูมิ – ฮานอย – อ่าวฮาลอง – (D)

วันที่สอง                               อ่าวฮาลอง –ชมถ้ำสวรรค์ -  ถนน 36 สายเก่า - ทะเลสาบคืนดาบ - สะพานแสงอาทิตย์ - ชมวัดหงอก เซิน - สะพานแสงอาทิตย์ - กรุงฮานอย – ถนน 36 สายเก่า- (B/L/D)

วันที่สาม                               สุสานประธานโฮจิมินห์–ชมทำเนียบประธานาธิบดี - ชมวัดเจดีย์เสาเดียว -ชมพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ -  วิหารวรรณกรรม-พิพิธภัณฑ์ทหาร – ระบำตุ๊กตาน้ำ - (B/L/D)

วันที่สี่                                    กรุงฮานอย – สนามบินสุวรรณภูมิ - (B)