TOKYO-KYOTO-MIYAMA-OSAKA 5D3N

   โดยสายการบิน SCOOT AIR

 

DAY 1: กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง            (TZ 292   00.20 – 07.45)

DAY 2: สนามบินนาริตะ – ล่องทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ (กระเช้า) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ออนเซ็น

DAY 3: ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 – ทะเลสาบฮามานะ – ย่านซาคาเอะ – กิฟุ

DAY 4: เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ปราสาททองคินคาคูจิ – มิยามะ – หมู่บ้านคายาบุกิ โนะ ซาโตะ – โอซาก้า

DAY 5: ตลาดปลาคุโรม่อน – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ห้างอีออนพลาซ่า – สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ

(TZ 297   17.55 – 23.50)

*** เที่ยวครบสูตร สัมผัสความยิ่งใหญ่ของภูเขาไฟฟูจิ ชมความงามของหมู่บ้านชิราคาวาโกะแห่งที่สอง ช้อปปิ้งจุใจ ทานบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ พร้อมแช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น ***

กำหนดการเดินทาง : พฤศจิกายน 2559

       

วันแรกของการเดินทาง          กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง

21.30             คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 ประตูทางเข้าที่ 6 -7 เคาน์เตอร์สายการบิน SCOOT AIR เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

** สายการบิน SCOOT AIR ทำการบินด้วยเครื่องบิน BOEING 787-800 DREAM LINER ที่นั่งแบบ

3-3-3 (335 ที่นั่ง) น้ำหนักกระเป๋าเดินทางขาไป 20 กก. ขากลับ 20 กก. **

หมายเหตุ: บนเครื่องมีบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง)

 

วันที่สองของการเดินทาง        สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ –  ล่องทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ (กระเช้า) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ออนเซ็น

00.20               ออกเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ โดยสายการบิน SCOOT AIR เที่ยวบินที่ TZ 292

07.45               ถึง สนามบินนาริตะ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านพิธีการทางตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว

นำท่านสัมผัสความงามราวภาพวาดกับรายการ ล่องทะเลสาบอาชิ สมญาราชินี แห่งทะเลสาบ วันที่อากาศแจ่มใสบนผืนน้ำท่านสามารถมองเห็นเงาสะท้อนสวยงามของ เม้าท์ ฟูจิ ความงามของทะเลสาบแห่งนี้ เกิดจากการก่อตัวของลาวาภูเขาไฟฟูจิทำให้ปิดทางออกของน้ำในทะเลสาบ (ล่องยาว 40 นาที)

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เปลี่ยนบรรยากาศนำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นชมหุบเขาโอวาคุดานิ หรือ บ่อแร่กำมะถันเดือด ที่ควันพวยพุ่งออกมาแยกเป็นบ่อน้อยใหญ่เต็มหุบเขาและบ่อน้ำแร่เดือดที่สามารถต้มไข่ให้สุกได้และไข่ที่ได้จะมีสีดำ เชิญลิ้มลองรสชาติความอร่อย โดยเชื่อกันว่าหากได้รับประทาน ไข่ดำมหัศจรรย์ 1 ฟอง จะทำให้มีอายุยืนยาวเพิ่ม 7 ปี

นำท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว EARTH QUAKE MUSEUM ที่จำลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ และให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศของการจำลองเรื่องราวเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น หรือเลือกทดสอบบ้านจำลองสถานะการณ์แผ่นดินไหว รับการสั่นสะเทือนจากขั้นต่ำสุดสู่ขั้นสูงสุด และศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์ ในห้องจำลองต่างๆ จากนั้นอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากที่ระลึกตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก ณ  ONSEN HOTEL หรือเทียบเท่า

ค่ำ                   รับประทานอาหารค่ำในห้องอาหารของรีสอร์ท สุดสุดกับเมนูพิเศษ ขาปูยักษ์ เสิร์ฟแบบไม่อั้น !

พักผ่อนกับการแช่ ออนเซ็น น้ำแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพให้กระปรี่กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ความอัศจรรย์แห่งการอาบน้ำแร่แบบญี่ปุ่นนี่เองทำให้มีผู้กล่าวว่า => หากมาที่ญี่ปุ่นแล้วไม่ได้ลงอาบน้ำแร่ก็เหมือนกับว่าท่านมาไม่ถึงญี่ปุ่น !

 

วันที่สามของการเดินทาง                   ออนเซ็น – ภูเขาไฟฟูจิ – ทะเลสาบฮามานะ – ย่านซาคาเอะ - กิฟุ

 

เช้า                รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ สัมผัสภูเขาไฟฟูจิอย่างใกล้ชิดที่บริเวณขั้นที่ 5 ซึ่งเป็นจุดที่รถโดยสารสามารถขึ้นไปจอดได้ ฟูจิเป็นภูเขาไฟที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น และยังเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย ท่านสามารถชมความงามของภูเขาไฟฟูจิได้ตลอดทั้งปี เพราะในแต่ละฤดูภูเขาไฟฟูจิจะมีความงดงามที่แตกต่างกัน และเป็นภูเขาไฟที่สวยงามไม่ว่าจะมองจากมุมไหนก็ตาม (การขึ้นชมภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 นั้นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศอำนวย)

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบฮามานะ หรือ ทะเลสาบปลาไหล เป็นทะเลสาบที่เคยเพาะพันธุ์ปลาไหลที่ใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสียงในบริเวณนั้นและยังเป็นจุดแวะพักที่ใหญี่ที่สุดสำหรับนักท่องเที่ยว และให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก ขนมที่มีชื่อเสียงที่สุดคือ พายปลาไหลที่แสนกรอบอร่อย เคยได้รับการแนะนำและออกรายการ ทีวีแชมป์เปี้ยน

นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัว เมืองนาโงย่า ที่เก่าแก่ของญี่ปุ่น ปัจจุบันเป็นเมืองเอกของจังหวัดไอจิ มีขนาดใหญ่อันดับ 4 ของประเทศญี่ปุ่นมีลักษณะรูปร่างผังเมืองคล้ายปู บรรยากาศเหมือนเมืองเล็กที่มีขนาดใหญ่ด้วยกลิ่นไอแห่งความเป็นเมืองสงบอบอุ่นอันแสนโรแมนติคอบอวลด้วยมนต์เสน่ห์ที่แฝงตัวไว้ในทุกอณูของเมือง

นำท่านสู่ ย่านซาคาเอะ ย่านช้อปปิ้งและแหล่งบันเทิงยามราตรี สินค้าแบรนด์เนมจากทุกมุมโลก เรียงรายอยู่บนถนนสายนี้ อีกทั้งยังมีห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร ที่บ่งบอกถึงความมีระดับให้เลือกอย่างมากมาย และยังมีจุดชมวิวที่จะทำให้เห็นถนนสายนี้ และตัวเมืองนาโกยาอย่างชัดเจน คือ ตึกทีวีของนาโกยา ซึ่งมีลักษณะคล้ายโตเกียวทาวเวอร์แต่มีอายุที่เก่าแก่มากกว่า

***อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า***

จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก กิฟุ GIFU HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่สี่ของการเดินทาง           กิฟุ – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ปราสาททองคินคาคูจิ – มิยามะ – หมู่บ้านคายาบุกิ โนะ ซาโตะ – โอซาก้า

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสู่ เกียวโต จากนั้นเดินทางสู่ วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ำใส ที่ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า เชิญดื่ม น้ำศักดิ์สิทธิ์สามสาย อันเกิดจากธรรมชาติ ไหลมาจากเทือกเขา ณ วัดแห่งนี้มีชื่อเสียงด้วยห้องโถงกลางของวัดที่ถูกจัดให้เป็นสมบัติแห่งชาติ ซึ่งมีระเบียงไม้ที่สร้างยื่นออกนอกตัว อาคารของวิหารโดยมีเสาค้ำถึง 139 ต้น เป็นจุดชมวิวของตัวเมืองได้อย่างกว้างไกลสุดตา

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นชม ปราสาททองคินคาคูจิ (GOLDEN PAVILION) เดิมนั้นเป็นสถานที่พักตากอากาศของ โชกุนโยชิมิสึ แห่งตระกูลอาชิคางะ ผู้โด่งดัง มาจากการ์ตูนเรื่อง เณรน้อยเจ้าปัญญาอิคคิวซัง ปราสาทนี้ สร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ. 1955 หลังจากที่ได้  ถูกไฟไหม้ไปเมื่อปี ค.ศ.1950 ซึ่งได้ถอดแบบจำลองโครงสร้างจากของจริงในยุคศตวรรษที่  14 ตัวอาคารมี  3 ชั้น ตัวเรือนเป็นสีทองจาก  ทองคำเปลว  จุดเด่นของปราสาทแห่งนี้ก็คือ รูปหล่อนกฟีนิกซ์บนยอดปราสาท โดยรอบปราสาทมีลำธารใสสะอาดทำให้เกิดภาพสะท้อนผิวน้ำแสนสวยราวภาพวาดและภายในบริเวณปราสาทนั้นมีสวนญี่ปุ่นจัดแต่งไว้อย่างสวยงาม

เดินทางสู่ มิยามะ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเกียวโตห่างไปประมาณ 30 กิโลแมตร บ้านเรือนใช้การมุงหลังคาแบบ "คายาบุกิ" ซึ่งเป็นวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมกระจายอยู่ทั่วพื้นที่กว่า 200 หลังคาเรือน เป็นบรรยากาศที่แท้จริงของชนบทในประเทศญี่ปุ่น จากนั้นนำท่านชม หมู่บ้านคายาบุกิ โนะ ซาโตะ หมู่บ้านสไตล์ญี่ปุ่นโบราณ ที่ใช้การมุงหลังคาแบบ "คายาบุกิ" ที่เป็นการมุงหลังคาแบบสูง ทั้งหมดกว่า 40 หลัง ด้วยลักษณะอาคารเช่นนี้จึงเปรียบเหมือนเป็น หมู่บ้านชิราคาวาโกะ อีกแห่งเลยก็ว่าได้ ภายใน หมู่บ้านยังมีพิพิธภัณฑ์จัดแสดงเครื่องมือแบบดั้งเดิม และอุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านแบบโบราณ อิสระให้ท่านสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นโบราณโดยรอบพร้อมเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ต่างๆ)

จากนั้นนำท่านสู่ เมืองโอซาก้า เป็นเขตเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 3 ของประเทศญี่ปุ่น

ค่ำ                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก โอซาก้า OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่ห้าของการเดินทาง          โอซาก้า – ตลาดปลาคุโรม่อนช้อปปิ้งชินไซบาชิ อีออนพลาซ่า – สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ

 

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านสู่ ตลาดปลาคุโรม่อน ตลาดอาหารสดและอาหารพื้นเมืองยอดนิยมที่พ่อค้า พ่อครัวจากร้านต่างๆ ต้องแวะเวียนกันเข้ามาซื้อวัตถุดิบสดจากทะเลเพื่อนำไปประกอบอาหารเป็นประจำทุกวัน ในละแวกนั้นเองก็มีร้านอาหารทะเลสดๆหลายร้านให้ท่านสามารถลิ้มลองอย่างหลากหลาย อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย อาทิเหล้าบ๊วย ผักผลไม้ รวมถึงอาหารทะเลที่สดใหม่ ซึ่งระหว่างสองข้างทางท่านจะสังเกตุเห็นว่าตลาดปลาแห่งนี้แทบจะไม่สกปรกเลยสักนิดเดียว

นำท่านสู่ ย่านชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของโอซาก้า ภายในย่านนี้ท่านจะพบกับร้านค้าเก่าแก่ปะปนกันไปกับร้านค้าอันทันสมัย และสินค้าหลากหลายประเภทหลากหลายรูปแบบทั้งสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ ซึ่งย่านนี้ถือว่าเป็นย่านแสงสีและบันเทิงชั้นนำแห่งหนึ่งของโอซาก้า อีกทั้งยังมีร้านอาหารทะเลขึ้นชื่อมากมาย ซึ่งเสน่ห์อย่างหนึ่งของย่านนี้คือ ทุกร้านค้าจะประดับประดาร้านของตนด้วยแสงไฟนีออนซึ่งดัดทำให้เป็นรูปปู กุ้ง และปลาหมึก ซึ่งนักท่องเที่ยวให้ความสนใจและแวะถ่ายรูปกันเป็นที่ระลึกอย่างมาก และร้านค้าทุกแห่ง จะพยายามสร้างจุดเด่นให้แก่ร้านของตนให้ได้มากที่สุด เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการ สัญลักษณ์เด่นของย่านนี้คือ ตึกรูปเครื่องหมายการค้าของ กูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจากญี่ปุ่นนั่นเอง อิสระเพื่อให้ท่านเลือกหาซื้อของต้องใจนานาชนิด อาทิ เครื่องสำอางค์ เสื้อผ้า  รองเท้า กระเป๋า เครื่องไฟฟ้า ฯลฯ ตามอัธยาศ้ย

***อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า***

นำท่านเดินทางสู่ อีออนพลาซ่า ช้อปปิ้งมอลล์ขนาดใหญ่ อิสระท่านได้เลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า-รองเท้า ของแต่งบ้าน ของที่ระลึก ฯลฯ ภายในอาคารยังมี ห้างจัสโก้ ให้ท่านช้อปปิ้งต่ออย่างเพลิดเพลินสนุกสนานกับการจับจ่ายสินค้าของร้าน 100 Yen ซึ่งสินค้าทุก ๆ อย่างในร้านราคาชิ้นละ 100 เยน ไม่ลืมแวะซื้อของฝากทางกรุงเทพฯ อาทิ ขนมโมจิ , เบนโตะ , ผลไม้สด และแห้ง , ลูกอมขนมขบเคี้ยว ฯลฯ

สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินเพื่อกลับกรุงเทพ ฯ

17.55               ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย สายการบิน SCOOT AIR เที่ยวบินที่ TZ 297

หมายเหตุ: บนเครื่องมีบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง)

23.50               ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ

 

**********************************************

กำหนดการเดินทาง : พฤศจิกายน 2559

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่ 2 – 3 ท่าน

ราคาเด็ก 2 – 6 ปี

พักเดี่ยวเพิ่ม

31 ต.ค. – 04 พ.ย.

27,900 บาท * GV2 *

** ไม่มีราคาเด็ก**

7,500 บาท

05 – 09 พ.ย.

27,900 บาท * GV2 *

** ไม่มีราคาเด็ก**

7,500 บาท

09 – 13 พ.ย.

33,900 บาท

** ไม่มีราคาเด็ก**

7,500 บาท

19 – 23 พ.ย.

33,900 บาท

** ไม่มีราคาเด็ก**

7,500 บาท

 

 

หมายเหตุ  :  การเดินทางแต่ละครั้งต้องมี ผู้ใหญ่ไม่น้อยกว่า 35 ท่าน ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา

 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน

 

WORLD DELIGHT PLUS……..เราใส่ใจทุกรายละเอียด